شماره 85 و 86

:: فهرست
:: ماهنامه در یک نگاه
:: سر آغاز - مگر پایش تنها برای آزمایشگاه ها است؟ - دکتر عباس افراه
:: مهار کننده های نوترکیب کمپلمان در هموگلوبینوری حمله ای شبانه PNH
:: اتوآنالیزر قابل اعتماد است، اگر... - مهندس امیر حسین بحرالعلومیان
:: بازار کار
:: دومین همایش سراسری اندومتریوز برگزار شد - میترا حدادی
:: انواع سرطان های مربوط به مشکلات خونی در کشور تشخیص داده می شود - مهندس محمود اصلانی
:: سنجش گرهای ته نشست گویچه سرخ (ESR)
:: آشنایی با دکتر حسین شجاعی تهرانی، چهره ای خود ساخته و خستگی ناپذیر - دکتر عباس افراه
:: همایش کاربرد یاخته های بنیادی در بیماری های استخوانی
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: راهنمای علمی و فنی خرید دستگاه های آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی - قسمت 1
:: روایی و ناروا - دکتر عباس افراه
:: رویداد ها و گزارش ها - میترا حدادی
:: تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
:: واکاونده ی گازهای خون
:: آسیب واژگان بیگانه به بافتار نازک و دلاویز و آهنگین زبان پارسی