شماره 87

:: فهرست
:: سر آغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه
:: ماهنامه در یک نگاه
:: بازار کار
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: خرسندی جامعه آزمایشگاهی - مهندس محمود اصلانی
:: نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: فلورسنس و کاربردهای آن در آزمایشگاه - دکتر مجتبی صلوتی ، مهندس فرانک سقطچی و اکبر باشی زاده
:: کنترل کیفی و کالیبراسیون سل کانتر - مهندس امیر حسین بحرالعلومیان
:: مقایسه ویژگی دو روش نواری و لکه ای در SSO-HLAtyping - محمد فرزانه خواه
:: گذری بر روش های ورود انگل لیشمانیا به درون ماکروفاژ (مکانیسم اسب تروجان)
:: کنگره ارتقای کیفیت یازدهم به روایت دبیر علمی کنگره - مهندس محمود اصلانی
:: منتخبی از جامعه آزمایشگاهی - مهندس محمود اصلانی
:: ارایه تازه های تشخیصی و درمان بیماری های نقص ایمنی اولیه
:: جنبه های ایمونولوژیک و اریکوسل - محمد صادق رزاقی ، حامد فولاد سرشت و محمد مهدی محمدی
:: رویداد ها و گزارش ها - میترا حدادی