شماره 96 ، 97 و 98

:: فهرست
:: سر آغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: رویدادها و گزارش ها - میترا حدادی
:: جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: کاربرد سیستم HPLC در آزمایشگاه - علی مرادی
:: کلامیدیا، باکتری بیماری زای خاموش - علی حسین خانی و زهرا محقق
:: سینوزیت های قارچی: نشانه های بیماری، تشخیص های آزمایشگاهی - دکتر مصطفی چادگانی پور ، احمدرضا ابراهیمی ، محسن قماشلویان و پروین رمضانی
:: عزم ملی برای ثبت و کنترل عفونت های بیمارستانی - مهندس محمود اصلانی
:: کنگره بین المللی سلول های بنیادی خون ساز در تهران برگزار شد - مهندس محمود اصلانی
:: مروری بر روش های کمی تشخیصی به روش Real - Time PCR - دکتر محمد جواد غروی ، لادن وکیل و مسعود شریف
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: ایمونوپاتو فیزیولوژی و آپوپتوز در بیماری آمیبیازیس (آمیب آنتامبا هیستولیتیکا) - محبوبه منتظری و مهدی فخار
:: NT-proBNP جدیدترین بیومارکر نارسایی قلبی - دکتر مینا علیمحمدیان و مونا روزبهانی
:: گزارش : موفقیت نمایندگان ایران در نمایشگاه Arab Health 2014
:: راهنمای علمی و فنی خرید دستگاه های آزمایشگاهی و فرآورده های تشخیصی قسمت 5 : تیشو پروسسور