شماره 108 و 109

:: فهرست
:: سر آغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
:: روايى و ناروايى - دکتر عباس افراه
:: آبله مرغان - على حسین خانى
:: جدیدترین نتایج بررسی كیتها و دستگاههای آزمایشگاهی
:: بیس فینول یا BPA - دكتر پروین دهقان ، مجتبى اسماعیلى ، امید رییسى ، وحید رییسى و لطیف طاهرى
:: کنگره و همایش
:: جان شیفته اى از میان ما رفت
:: چالش هاى اخلاقى و حقوقى موجود در انجام آزمایش عدم اعتیاد - دكتر مجید رضا خلج زاده و حورا اسماعیل خواه
:: عبورجامعه آزمایشگاهى از جامعه آزمایشگاهى - دكتر مهران قهرمانى
:: گذرى بر هماتوپویزیس یا خونسازى - دكتر محمدرضا نهایى ، دكتر على اكبر ابوالفتحى ، دكتر همایون دولتخواه ، نادر نظام دوست شاد باد مشایخ و جواد نورافكن
:: كوچك ترین مهندس ژنتیك در جهان - شاهین اسعدى ، علیرضا میرزائى ، شادى مسیب پور و الهام علیزاده میلانى
:: کمپلکس اصلی سازگاری نسجی - میثم ورزكارى
:: گفتگویی در باره ی تازه های آسیب شناسی