شماره 118

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: رویدادها و گزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه
:: بررسی اثر ضد میکروبی عصاره برگ درخت افرا بر روی اشریشیا کلی، استرپتوکوک پیوژنز، کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس فومیگاتوس - منورسادات موسوی زاده ، عیسی غلامپور عزیزی ، سمانه روحی ، بیژن نوری ، مولود گرجی ، شعبان حسن زاده میاندسته ، مهدی نوروزی ، هادی علیجانی
:: ارتباط بین چاقی و عفونت های با آدنو ویروس 36 و مارکرهای متابولیکی در انسان - مترجم: معصومه قاسم نژاد
:: الزامات و دستورالعمل فنی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی - دکتر حسین دارآفرین ، دکتر مسعود دونلو ، دکتر مرتضی صدیقی ، دکتر فاطمه محجوب ، مهندس امیر حسین بحرالعلومیان
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار ، دکتر مائده رعیتی دماوندی
:: سعی کردیم روی بیماری های شایع تمرکز کنیم - افسانه نجفی
:: مالاریای مغزی - دکتر حسین حجازی ، وحید رییسی و امید رییسی
:: مسیرهای مولکولی مرگ سلولی در سرطان روده بزرگ - نوشاد پی رویان ، دکترطاهره ناجی ، دکتراحسان ناظم الحسینی
:: تولیدکنندگان آزمایشگاهی و پزشکی ایران درمدیکا 2015
:: استفاده از نانوسیال های مغناطیسی در دارو رسانی هدفمند در درمان سرطان - صدف بندار و دکتر سعید امین زاده
:: نوکارد یوزیس؛ نشانه های بالینی و تشخیص های آزمایشگاهی - دکتر مصطفی چادگانی پور و سید ابوالفضل حسینی نسب
:: آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی کرمان - افسانه نجفی