شماره 123

:: فهرست
:: سرآغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه
:: جدیدترین نتایج بررسی کیت ها و دستگاه های آزمایشگاهی
:: رویدادهاوگزارش ها - مهندس محموداصلانی
:: نکات فنی دستگاه ها در آزمایشگاه پزشکی - دکتر حسین دارآفرین، دکتر مسعود دونلو، دکتر مرتضی صدیقی، دکتر فاطمه محجوب، مهندس امیر حسین بحرالعلومیان و سایر همکاران
:: سندرم ری - شاهین اسعدی، وحید قربانی، دریا طراوتی
:: بازارکار
:: گزارش یک بیماری پوستی - دکتر آرش دریاکار و دکتر طیبه رضازاده زاهدی
:: نگاهی‌فنی‌به‌دستگاه‌اسپکتروفتومتر‌(طیف‌سنج) - دکتر حسین دارآفرین، دکتر مسعود دونلو، دکتر مرتضی صدیقی، دکتر فاطمه محجوب،مهندس امیر حسین بحرالعلومیان و سایر همکاران
:: غربالگری سلامت جنین در بارداری دو قلو - گروه علمی شرکت نانومهر
:: گفتمانی با یک پیشکسوت فرهیخته و خدمتگزار دکتراسماعیل صانعی مقدم
:: گفتگویی با رییس اداره ی تجهیزات آزمایشگاهی اداره کل تجهیزات پزشکی - افسانه نجفی
:: آشنایی با اداره امورآزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
:: استاد پرآوازه دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ دکتر پرویز ادیب فر
:: کراتیت آکانتاموبایی - دکترحسین حجازی، وحید رییسی، امید رییسی، رضا محمدی منش
:: اسپوروتریکوزیس - دکتر پروین دهقان، مهندس مهرنوش ماهرالنقش، دکتر مصطفی چادگانی پور