امروز دوشنبه، ۳ مهر ۱۴۰۲

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


با این تصمیم غربالگری جنین ناممکن می شود

وزارت بهداشت دستور توقف صدور مجوز تولید و واردات کیت های غربالگری سه ماهه نخست باردار ی را داد. این دستور ناروا باعث وا کنش های ز یادی از سوی فرهیختگان پزشکی کشور شده است. بی گمان غربالگری نوزادان یکی از دستاوردهای بزرگ پزشکی است، به گونه ای که در کشورهای پیشرفته جهان هزینه ی غربالگری سه ماهه نخست باردار ی بر عهده بیمه های درمانی نهاده شده است.


نمایش کامل

کاندیدا اوریس؛ یک پاتوژن مخمری نوظهور با چالش های متمایز در تشخیص ، درمان و پیشگیری

Candida auris یک گونه مخمر نوظهور است که برای اولین بار در سال 2009 مورد شناسایی قرار گرفت. این مخمر آسکومیست به دلیل مقاومت در برابر عوامل ضد قارچی نظیر آزول ها، پایداری محیطی و توانایی آن در آلوده کردن محیط های مراقبت های بهداشتی و در نتیجه کلونیزاسیون در بیماران و ایجاد عفونت های بیمارستانی از توجه ویژه ای برخوردار است. گونههای کاندیدا یکی از عوامل اصلی عفونتهای خونی اکتسابی در بیمارستان ها هستند. در حال حاضر این باور استوار است  که گونههای کاندیدا با روشهای خوب کنترل عفونت، به ندرت باعث شیوع بیماری میشود و به طور کلی به اکثر داروهای ضدقارچی موجود حساس است ولی از نظر اپیدمیولوژی در 20سال گذشته، غالب بودن کاندیدا آلبیکنس نسبت به سایر گونه های کاندیدا، تغییر کرده و گونه آوریس به عنوان یک گونه نوظهور و بسیار مقاوم، توجه همه را به خود جلب کرده است.

 

  نمایش کامل

هیپرکلسمی و هیپوکلسمی

یون کلسیم نقش های حیاتی در کار و صدور اجرای دستورات طبیعی یاخته ها، تنظیم روندهای فیزیولوژیک گوناگون، نظیر صدور/اجرای دستورات عصبی عضلانی، انقباض قلب، ترشح هورمون، و انعقاد خون دارد. به همین دلایل است که از طریق زنجیره ای از مکانیسم های فیدباک، با دخالت هورمون پاراتیروئید (PTH) و متابولیت فعال ویتامین D غلظت کلسیم خارج یاخته ای با دقت در محدوده ای بسیار بار یک نگهداشته می شود. این مکانیسم های فیدبا ک توسط دستوراتی که بین غده پاراتیروئید، کلیه، روده و استخوان رد و بدل می شود، هماهنگ می گردد.

 

  نمایش کامل

پای هوش مصنوعی به تشخیص جهش های سرطانی هم باز شد

به طور کلی تصور میشــود که ســرطان ناشــی از جهش در ژنوم ما است و شناسایی این جهشها برای ایجاد مؤثرترین درمان برای بیماران امری ضرور ی است. توسعه درمان های سرطان مبتنی بر هوش مصنوعی که میتواند جهش های سرطانی در قطعات DNA در نمونه های تومور را شناسایی کند، امروز با جدیت بیشتری نسبت به قبل پیگیری می شود.

 

  نمایش کامل