امروز پنجشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۷

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


ریشه نابسامانی های بهداشت و درمان درکجاست؟!

User Image

وزیر بهداشت استعفا داد. گویا علتش ناهماهنگی سازمان برنامه و بودجه با برنامه های هزینه خواه او بوده است. کمبود ها و کاستی های زیرساختی طرح تحول سالمت از آغاز، بر همگان آشکاربود و اکنون پس از چهار سال و نیم از اجرای آن و درآستانه ی ورشکستگی، به وزیر تازه به ارث رسیده است. همچنان که از آغاز در این ماهنامه نوشتم "طرح تحول سالمت، بزرگترین برنامهی درمانی در چند دههی گذشته است، گرچه اجرایی شدن و پایدارماندن آن نیاز به معجزه دارد“. آن زمان در باره ی چرایی آن نیز چنین نوشتم: هنگامی که دولت و سازمان های بیمه گر نمی توانند سیدرصد هزینه های درمان و آزمایش ها را به هنگام بپردازند، چگونه توان پرداخت هشتاد یا نود درصد آنرا خواهند داشت؟ بهر روی اکنون روایی و ناروایی این طرح بزرگ آشکار است و چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است. اما براستی چه باید کرد؟

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

شماره 156

شماره 156

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 ارتباط آنمي و سردردهاي ميگرنی - مهتاب رضایی، دکتر طاهره ناجی
 آزمایشگاه فضایی در ایستگاه فضایی بین المللی - نیلوفر احمدی مرزدشتی
 وحدت میان پزشکان و آزمایشگاهیان در جهت ارتقای سلامت جامعه
 سرگذشت دستگاه SPR از زبان مخترع آن تا به امروز - مهندس نیلوفر حسن
 پای درد دل آزمایشگاهیان نشستیم - مهندس نیلوفر حسن
 افزایش اشتغال، حجم فروش، توان صادرات و مالی سرمایه گذاران داخلی هدفگذاری شده است - مهندس نیلوفر حسن
 ارزیابی روشی جدید برای انجام رنگآمیزی گرم در باکتری ها - عباس حسینزاده ایواتلو، زهرا رخشیدن
 روشهای متداول تشخیص آزمایشگاهی عفونت مالاریا - خلیلخندان، داودکاظمیجبدرقی، نادرنوری
 تشدید پلاسمون سطحی
 دستورکار شستشو، ضد عفونی و سترون سازی درآزمایشگاه - بخش سوم
 بررسی ارتباط ژن بتا کاتنین و میکروریبونوکلیک اسید بر سرطان پستان - سیما برزگران حسینی، دکتر طاهره ناجی
 اثر استرس بر طول تلومر - آتنا خدابنده، دکتر طاهره ناجی
 نسخه کامل شماره 156

آزمایشگاه در فضا

ایستگاه فضایی بینالمللی که به اختصار آیاساس نامیده میشود، نهمین ایستگاه قابل سکونت در مدار است. آیاساس یک ماهوارهی مسکونی عظیم و بزرگترین آژمایشگاه میکروگراویته در فضاست که با همکاری بیش از 15 کشور سراسر جهان ساخته شده است. نخستین قطعات این ایستگاه در سال 1998 به فضا پرتاب شد و نزدیک به دو سال بعد، دو فضانورد روسی و یک فضانورد امریکایی به عنوان خدمهی اولیه ایستگاه شروع به کار کردند. این ایستگاه فضایی در مدار زمین و در ارتفاع ۳۵۰ کیلومتری از سطح زمین در حرکت است. سرعت آن در مدار معادل ۷۰۰,۲۷ کیلومتر بر ساعت است، که به این ترتیب روزی ۱۵ بار به دور سیاره زمین گردش می‌کند.  

  نمایش کامل

روشهای متداول تشخیص آزمایشگاهی عفونت ماالریا

ماالریا مهمترین عفونت انگلی انسان بوده و باعث مرگومیر زیاد در بسیاری از مناطق گرمسیری جهان میشود. در کودکان مراجعهکننده به بیمارستان با آلودگی شدید با ماالریا، میزان مرگومیر 30-10 درصد گزارش شده است، اگرچه این میزان در مناطق روستایی و دورافتاده که در آن تشخیص و درمان بهآسانی در دسترس نیست باالتر نیز هست. تشخیص دقیق عفونت ماالریا بهمنظور کاهش عوارض شدید و مرگومیر بسیار مهم است.

  نمایش کامل

پای درد دل آزمایشگاهیان نشستیم

نبی اهلل آقابیگی روز پنجشنبه 6 دی ماه در حاشیه همایش یک روزه جامعه آزمایشگاهیان تشخیص طبی کشور درباره مشکالت جامعه آزمایشگاهی کشور عنوان کرد: یکی از مشکالت جامعه آزمایشگاهی کشور استفاده از آزمایشگاهها به عنوان حیات خلوتی برای کسب درآمد و جبران کسری بودجه برای برخی موسسهها و خیریهها است. وی افزود: این موضوع باعث شده که برای ادامه کار آزمایشگاهها، زیر تعرفه دولتی کار شود، اما حقوق پرسنل باید بر اساس قانون کار پرداخت شود و در نتیجه کیفیت کار کاهش پیدا میکند تا هزینهها جبران شود. کیفیت کار به علت ارائه قیمت پایین، نادیده گرفته میشود و همین موضوع باعث میشود که بیمار به چند مرکز آزمایشگاهی مراجعه کرده و چند پاسخ مختلف دریافت کند.

 

  نمایش کامل