امروز شنبه، ۵ مهر ۱۳۹۹

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


چالش نیازمندی های حفاظتی از کووید - 19

User Image

کرونا ویروس همچنان پابرجاست و آزمایشگاه های بالینی در خط نخست تشخیص بیماری کووید-19 است. بر همه روشن است که برای پیشگیری از آلودگی کارکنان و مردم، باید از پروتکل وزارت بهداشت پیروی کرد. برای انجام پروتکل هر روز به شمار بیماران، نیاز به دستکش هست. دستکم به شمار کارمندان هم هر روز دو ماسک، یک گان و یک شیلد نیز کمینهی نیاز است. چالش بزرگ آزمایشگاه داران خصوصی، در دسترس نبودن کاالهای ضروری به تعداد کافی برای چنین پروتکلی است.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

گذری بر Covid-19

در ماه دسامبر سال 2019 چندین مورد پنومونی در ووهان چین که با مرگ و میر همراه بود دیده شد. باتشخیص آزمایشگاهی عامل این پنومونی بزودی شناسایی شد. معلوم شد که ویروس از خانواده کرونا ویروس است، همانند عامل بیماری سارس. بزودی سکانس و توالی ژنتیکی ویروس شناسایی شد و به علت شباهت زیاد آن با عامل سارس (COV-SARS) آنرا COV2-SARS و بیماری حاصل از آن را 2019-disease Coronavirus نامیدند. از آن پس به نام اختصاری 19-Covid معروف شد.

  نمایش کامل

امید به به بهینه سازی ایمونوتراپی عفونت ها با مهار CD47

CD47 یک گلیکو پروتئین ترانس ممبران از خانواده ایمونوگلوبولین هاست. این مولکول یک گیرنده برای پروتئین ماتریکس (thrombospondin1 (TSP1 است و یک نقش ساختاری در سیگنال (alpha Pr regulatory (SIRPα دارد و مهار آن میتواند باعث مهار رگ سازی شود. در بعضی از بدخیمی های خونی MDS/AML نقش CD47 مورد تایید قرار گرفته است افزایش بروزآن در سطح سلول های لوکمیک مانع از واکنش تخریبی ماکروفاژ (یکی از مهم ترین عناصر ایمنی اولیه ی ذاتی) در مقابل سلول های تومورال می شود، رگ زایی و پنهان شدن سلول های تومورال، دو مکانیسم مهم در رشد و توسعه هر چه بیشتر سلول های تومورال است.

  نمایش کامل

هزینه آزمایش سرولوژی و مولکولی کرونا را اعالم کرد

دکتر سیامک سمیعی، در نشست خبری که در استودیو سالمت وزارت بهداشت و به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، درخصوص خدمات آزمایشگاهی و شرایط آزمایشگاه ها در دوران کرونا، گفت: با توجه به اینکه رعایت فاصله فیزیکی و نکات بهداشت به منظور پیشگیری از انتقال ویروس کرونا ضرورت زیادی دارد و آزمایشگاه های پزشکی نیز جزو مکان هایی هستند که مردم معموال برای دریافت خدمت در آنها تجمع می کنند، الزم است در آنها شرایط الزم و مناسب توسط مدیریت آزمایشگاه مهیا شده و این ضرورت در تمامی آزمایشگاه های دولتی و خصوصی الزم االجراست. به عبارت دیگر، ضمن اینکه دستورالعمل های بهداشتی در تمام آزمایشگاه ها فراهم می شود.

  نمایش کامل