امروز پنجشنبه، ۲۷ تیر ۱۳۹۸

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


چالش های پایدار بیمه های تکمیلی

User Image

امروزه بیمه های تکمیلی چالش بزرگی هم برای بیمار، هم آزمایشگاه ها و حتا خود شرکت های بیمه گر شده است. به گفته ی کارشناسان بیمه، شرکتهای بیمه خصوصی برای افزایش سهم بازار خود وارد هماوردی نفسگیر با یکدیگردرحوزه بیمه درمان تکمیلی شدهاند که افزایش هزینههای خسارت درمان و سرانجام زیان برای شرکتهای بیمه است .بی گمان این گفته می تواند درست باشد. اما در این راستا باید گفت که سال ها است که بیشترین زیان، گریبانگیر بیماران می شود، زیرا ناگزیرند که بخش چشمگیری از درآمد خود را برای پرداخت به بیمه های گونه گون بپردازند. با وجود این همه بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی، هزینه های برخی از بیماری ها که زیر پوشش آنها نمی باشد، به گونه ای است که برخی برای درمان خود و یا یکی از اعضای خانواده خود، بخش بزرگی از هستی خود را از دست می دهند.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

مقاومت آنتیبیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا

سودوموناس آئروجینوزا از نظرپایداری در برابر آنتی بیوتیکها و ضدعفونی کننده ها یک ارگانیسم سر سخت است. استفاده گسترده آنتی بیوتیکها برای درمان عفونتها در بیماران مبتلا به فیبروزکیستیک، با پدیده ی فشار انتخابی مایه ی افزایش مقاومت در باکتری شده است. سودوموناس آئروجینوزا سردمدار داشتن مقاومت در برابر درمان آنتی بیوتیکی است. اندازه بسیار بزرگ ژنوم باکتری و نارسا بودن دانش روزمره در باره ی بسیاری از ژنها، چالش هایی برای درماناین میکرو ارگانیسم است.

  نمایش کامل

ویروس‌های‌ نوظهور‌ عامل‌ تب‌ حاد خونریزی‌ دهنده

بیماریهای تبدار حاد یک چالش مهم در پزشکی داخلی هستند. بیماری خونریزیدهنده حاد عارضه مهمی است که با تب و خونریزی حاد همراه است. این بیماری در بسیاری از کشورهای دنیا دیده شده و در کشورهای در روند پیشرفت مناطق گرمسیری با انسیدانس بالایی اتفاق میافتد. در نتیجه پیشرفت علم زیست پزشکی، عوامل تازه تری بهعنوان مسبب این بیماری دانسته اند. عفونت ویروسی یک عامل شایع مهم است. در این میان، عفونت با ویروس تب دانگ، به خوبی شناخته شده است که توسط یک نوع آربوویروس به نام ویروس دانگ ایجاد میشود.

  نمایش کامل

رونمایی از 23 محصول دانش بنیان

براساس این گزارش، از دیگر برنامه های ایران هلث  2019 که در طی  4روز برگزار شد میتوان به همایش مدیران تجهیزات پزشکی دانشگاههای علوم پزشکی، برگزاری  15 کارگاه علمی و آموزشی و برگزاری نشست هم اندیشی و پرسش و پاسخ مدیرکل تجهیزات پزشکی با شرکتهای تجهیزات پزشکی اشاره کرد گفتنی است در این دوره از نمایشگاه، 486 تولید کننده ایرانی و  28شرکت نمایندگی داخلی حضور داشته اند. 

  نمایش کامل