امروز دوشنبه، ۱ مهر ۱۳۹۸

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


چالش در تدوام همکاری آزمایشگاه ها با بیمه های تکمیلی

User Image

در این ماه بسیاری از آزمایشگاهیان سر دوراهی قطع رابطه با بیمه های تکمیلی ویا سر سپردن به سیاست های ناروای شرکت های بیمه های تکمیلی هستند.

برپایه قانون اساسی، تامین بهداشت و درمان مردم وظیفه ی دولت است. تاکنون دولت ها هم کمابیش در این راستا به برنامه ریزیهای گوناگونی دست یازیده اند. شوربختانه بیشتر این برنامه ریزی ها، یا پیرو استانداردهای آزموده شده جهانی نبوده اند و یا اگر هم بوده اند، درگیر ناکارآمدی برخی از مدیران و یا با کمبود بودجه روبرو بوده اند. بیمه های درمانی که پایهی بهداشت ودرمان است، این روزها از سوی بسیاری از مسوولان امر، همسان و همردیف بیمهی کالاهای بازاری انگاشته می شود. دولتمردان برای گریز از خویشکاری ارزشمند خود در زمینهی بهداشت و درمان، هرروزه به شمار شرکت های بیمه گرخصوصی می افزایند. این شرکت ها که پیشینه ی چندانی در زمینهی پزشکی ندارند و شاید آنچنان که شایسته است، به ارزش حیاتی بودن کار خود آگاه نیستند، با شگردهای بازارمآبانه از زیر بار مسوولیت پرداخت مطالبات مراکز درمانی شانه خالی می کنند. شمار چشمگیری از این شر کت ها، پیرو هیچ استانداردی هم نیستند.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

عوامل ریسک برای شروع جدید مرض قند پس از پیوند کلیه (TADON)

آغازتازه ی مرض قند پس از پیوند کلیه، یا ،NODAT یکی از پیامدهای عمده پس از پیوند اندام به شمارمی آید. یک شیوع پنج تا شش برابر بالاتر مرض قند (DM) در سال نخست پس از پیوند کلیه، در مقایسه با بیماران در لیست انتظار وجود دارد. این ناهنجاری به نقض عملکردی بافت پیوندی و بیماری قلبی عروقی می انجامد که به نوبه خود یکی از علل اصلی مرگ و میر در دریافت کنندگان پیوند کلیه انگاشته می شود. یک متا-آنالیز بزرگ نشان داده است که  NODAT در  2 الی 50 درصد بیماران، یک سال پس از فرایند پیوند کلیه،روی می دهد.  

  نمایش کامل

روش های استاندارد تشخیص بیماری سل ریوی

با وجود دستاوردهای تازهی تشخیص و درمانی و در دسترس بودن درمان کوتاه مدت، ارزان و مؤثر، سل هنوز علت عمده مرگومیر در بیماران بسیاری از کشورها است. کنترل بالینی بیماران در کشورهای در روند پیشرفت، به علت فقدان آزمون تشخیصی ساده و مؤثر کارایی ندارد. سل فعال با دیدن باسیل مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در نمونههای دستگاه تنفسی(سل ریوی) یا در نمونههای دیگر بدن (سل خارج ریوی) تشخیص داده میشود. اگرچه روشهای تشخیصی مولکولی تازه ی زیادی گسترش یافتهاست، بررسی میکروسکوپی اسمیر باسیلهای اسید فاست (AFB) و کشت بر روی محیط  Lowenstein-Jensen همچنان استاندارد طلایی برای تشخیص سل فعال بهویژه در کشورهای با منابع کم هست و تنها روش در دسترس برای تأیید سل در بیمارانی است که از نظر بالینی بیماری آنها سل فعال پنداشته میشود.

  نمایش کامل

گفتگویی با محمدعلی حیدری

ما در این اداره 3 کمیته از سطح کارشناسی تا اداره کل داریم که کارشناسان ما مسائل و پرونده های  IVD را مطالعه می کنند و یک روز در هفته با تشکیل کمیته داخلی نسبت به بررسی های تکنیکال فایل کارشناس مربوطه، اظهارنظر و پایش افکار انجام میشود. این پرونده سرانجام تایید، رد یا رفع نواقص خواهد شد. کمیته بالاتر از ما؛ عمدتا متشکل از نمایندگان انجمنها و اتحادیه های علوم آزمایشگاهی و ژنتیک، مدیرکل آزمایشگاه ً مرجع سلامت که ابلاغیه برایشان صادر می شود و بعضا نماینده انجمنهای ویروس شناسی در صورت ضرورت است. 

  نمایش کامل