امروز پنجشنبه، ۷ مهر ۱۴۰۱

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


پرکاری تیروئید و سایر علتهای تیروتوکسیکوز

هروقت هورمون های تیروئید افزایش یابند، می گویند تیروتوکسیکوز وجود دارد. تیروتوکسیکوز و پرکار ی تیروئید مترادف هم نیستند. پرکار ی تیروئید زمانی وجود دارد که آن هورمون های اضافی در اثر ز یادی کار غده تیروئید بوجود آمده باشند. با اینحال سه بیمار ی، علت های اصلی تیروتوکسیکوز هستند: پرکار ی تیروئید ناشی از بیمار ی گریوز ،  گواتر چندگرهای پرکار ، و آدنوم پرکار تیروئید. علت های دیگر در جدول 1 ذکر شده است.


نمایش کامل

آپولیپوپروتئین ها

آپولیپوپروتئین ها پروتئین هایی هستند که به لیپیدها می چسبند و لیپوپروتئین هایی را تشکیل می دهند که وظیفه اصلی آنها انتقال لیپیدها است. آپولیپوپروتئین ها در حفظ یکپارچگی ساختاری و حلالیت لیپوپروتئین ها مهم هستند، و نقش مهمی در شناسایی گیرنده های لیپوپروتئین و تنظیم آنزیم های خاص در متابولیسم لیپوپروتئین دارند.

 

  نمایش کامل

نکات فنی دستگاه میکروپلیت واشر

دستگاه میکروپلیت واشر یا الایزا واشر ("Elisa Washer"  یـا Microplate Washer) بـرای شسـتشـوهـای مـورد نیاز در روش الایزا (Elisa) طراحی شده است و به صورت کنترل شده بافر شستوشو را در مراحل مختلف انجام آزمایش وارد چاهک های میکروپلیت نموده و مواد اضافی را از محیط واکنش خارج می کند.

 

  نمایش کامل

پورپورآی هنوخ شوئن لاین

HSP یک واسکولیت ناشی از ازدیاد حساسیت خود ایمنی با واسطه  Ig A در دوران کودکی است. نشانه های بالینی اصلی شامل پورپورآ، آرتریت، درد شکمی، خونریزی از دستگاه معدی- روده ای و نفریت(التهاب کلیه) است. علت ایجاد آن هنوز ناشناخته مانده است.

  نمایش کامل