امروز پنجشنبه، ۶ آذر ۱۳۹۹

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


جایزه های نوبل پزشکی و شیمی

User Image

فصل برگزاری جشنواره پاداش نوبل در اکتوبر است. کمیته ها در سوئد و نروژ از برندگان رشته های گوناگون علوم، ادبیات، صلح واقتصاد نام می برند. از روز 14 مهر که برندگان نوبل پزشکی یا فیزیولوژی مشخص شد، تا 21 مهر دیگررشته ها را اعالم کردند. جایزه ی نوبل اقتصاد جزء جایزه های رسمی بنیاد نوبل به شمار نمی آید و از سال 1968 پایه گذاری شده است ومبلغ پاداش آن از سوی بانک مرکزی سوئد پرداخت می شود. نقدهای زیادی نسبت به نبود جایزه ای در رشته ی ریاضیات است. چرایی آن برپایهی وصیت نامهی نوبل است که جوایز به کسانی داده شود که تئوری و پژوهششان مایهی خدمت به مردم باشد، اما خدمت رشتهی ریاضیات مستقیم نیست.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

مروری بر راديكال هاي آزاد Free Radicals

علم راديكالهاي آزاد بسيار گسترده است. این نوشتار شناسايي مختصري است پيرامون خصوصيات مولكولهاي فعال راديكالهاي آزاد، تعریفی برای رادیکال های آزاد و نقش سیستم آنتی اکسیدانی در برابر آنها، منابع تولید کننده آنها و نقش فیزیولوژیک و راه های دفاع بدن در مقابل رادیکالهای آزاد و همچنین روش سنجش رادیکالهای آزاد را بررسی می کنیم.

  نمایش کامل

لزوم اجرای دستورکار سطوح نظارتی

اجالس غیرحضوری روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور که صبح دوشنبه 7 مهر99 با حضور معاون حقوقی، مجلس و امور استان ها و از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شد.

  نمایش کامل

کریسپر؛ روشی برای ویرایش محتوای ژنوم

کریسپر (CRISPR) اختصار یافته ی واژه ی Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats است که معنای تحت الفظی آن تناوب ِ های ِ کوتاه ِ پالیندروم فاصله ِ دار ِ منظم خوشهای است. کریسپر بخشی از DNA پروکاریوت بوده که حاوی تناوب ِ های کوتاه توالیهای بنیادین است. کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطابقپذیر در باکتریها است که آنها را قادر به کشف دیانای ویروس کرده و بعد نابودیشان میکند.

  نمایش کامل