امروز دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


کم کاری تیروئید

کمبود ید، علت شایع کم کاری تیروئید در جهان است. در مناطق ُ سرشار از ید، شایع ترین علت کم کاری تیروئید، یکی یماری خود ایمنی تیروئید (تیروئیدیت هاشیموتو) است و دیگری کم کاری یاتروژنیک (ناشی از درمان پرکاری ها).

از هر 2000 الی 4000 نوزاد، تقریبا یک نفر دچار کم کاری تیروئید است. در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در کشورمان،  نوزادان را از این نظر غربالگری می کنند. ممکن است موقتی باشد.
 


نمایش کامل

نکات فنی دستگاه های دستگاه رفرکتومتر

رفرکتومتری به معنی تعیین ضریب شکست گازها، مایعات و جامدات نیمه شفاف، بهوسیله دستگاه رفرکتومتر است. می توان از این مشخصه، برای شناسایی مواد یا ارز یابی خلوص آن استفاده کرد.

 

  نمایش کامل

اختلالات منیزیم (Mg)

منیزیم در طیف وسیعی از عملکردها در فیزیولوژ ی انسان نقش دارد. برای تمام فرآیندهای آنزیمی آدنوزین تری فسفات (ATP) و بسیار ی از آنزیم های دخیل در متابولیسم اسید نوکلئیک ضرور ی است. در ضمن یک کوفا کتور برای سنتز RNA ،DNA و پروتئین است.

 

  نمایش کامل

سقفی برای پرداخت حمایت ها وجود ندارد!

واکسنها یکی از موفقیتهای شاخص در تاریخ پزشکی مدرن بهشمار میرود. واکسیناسیون عامل مهمی در افزایش میانگین طول عمر در قرنهای گذشته بوده است. 400 سال پس از اولین کاربرد واکسیناسیون، همچنان بهعنوان کارآمدترین راهکار بر علیه بیماریهای واگیردار شناخته میشود و عمدهترین بخش از ارتباط حوزهی ایمنیشناسی با سلامت انسان را تشکیل میدهد. با این وجود، درحال حاضر بیشتر واکسنهای شاخص موجود، بهصورت تجربی و با ایمنیزایی نسبتا ضعیف توسعه داده شدهاند. در حالیکه ظرفیت آنها برای تحریک درازمدت و قدرتمند پاسخهای ایمنی محدود بوده است.

  نمایش کامل