امروز سه شنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۸

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


روز پزشک، مالیات و نبود مدیریت قانونمند

User Image

امسال، هدیه ی روز پزشک ما به خوانندگان گرامی، فرتور دو اسطوره ی پزشکی ایران است که آذین بند جلد این شماره است. این دو سرور گرامی، دکتر اردشیر قوام زاده، استاد بزرگ خونشناسی و درمان بدخیمی ها، پدر پیوند مغز استخوان در ایران و یکی از برترین پژوهشگران جهان در زمینه ی بدخیمی ها و بیماری های خونی است و دکتر بهروز برومند، پدر بیماری های نفرولوژی، فرزند پاک و برومند سرزمین ایران است. باری، روز پزشک به همه ی نیک پزشکان خجسته باد.

در ماه گذشته برخی مسووالن، در هنگامهی بی سرو سامانی های گونه گون روزمره های زندگی شهروندان، به بزرگنمایی جستارفرار مالیاتی پزشکان پرداختند. در همه ی کشورهای جهان، مالیات پایه ی بسیاری از هزینه های دولت ها است. در این کشورها، برای همه قانون یکسان است. قانون مالیات ایران نیز همانند کشورهای پیشرفته برپایهی اندازه ی درآمدها نوشته شده است، اما اجرای آن همواره با نبود مدیریت قانونمند و متمرکز دچار ناروایی های بسیار بوده است.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیل

یک باکتری است که مایهی چندین عفونت مقاوم به درمان در انسان میشود. این باکتری با روند انتخاب طبیعی به آنتیبیوتیکهای ضدباکتریایی، ازجمله پنیسیلینها و سفالوسپورینها مقاوم شده است. البته این مقاومت باعث نمیشود که ارگانیسم به طور ذاتی بیماریزاتر از سویههای استافیلوکوکوس اورئوس فاقد مقاومت به آنتیبیوتیک باشد، بلکه درمان عفونتهای ناشی از MRSA با آنتیبیوتیکهای استاندارد را بسیار دشوار ساخته است، ازاینرو این باکتریها بسیار خطرناک هستند. MRSA بهطور ویژهای در بیمارستانها، زندانها و خانههای سالمندان دردسرآفرین است و بیماران با زخمهای باز، تحت اعمال تهاجمی و دارای سیستم ایمنی ضعیف نسبت به سایر مردم در معرض خطر بیشتری دارند. استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین نخست در اوایل ۱۹۶۰ گزارش شد، و اکنون بهعنوان پاتوژن عمده اکتسابی بیمارستانی در دنیا شناخته میشود. مقاومت زمانی رخ میدهد که ارگانیسم دارای ژن mecA ،تولید پروتئین اتصالی به پنیسیلین تغییریافته، PBP2a و اکساسیلین با MIC L/2mg یا متیسیلین با MIC L/4mg و یا هردوی آنها کند. بیماران عفونی و دارای کلون باکتری، مخزن MSRA هم در بیمارستان و هم در جامعه است. بیشتر آلودگی از راه تماس با کارکنان بهداشتی انجام میگیرد. تشخیص آزمایشگاهی و آزمون حساسیت به هنگام، در درمان، کنترل و پیشگیری از عفونتهای MRSA بسیار مهم است.

  نمایش کامل

بررسی فرصت ها و چالشها برای شرکت های نوپای آزمایشگاهی

دکترصابونی با اشاره به اینکه کریکولومهای آموزشی برای پرورش افراد کارآفرین و تولیدکننده طراحی نشده است، یکی از چالشهای شرکتهای دانشبنیان نوپا را بیگانگی دانش آموختگان با اصول مدیریت کسب و کار و بازآفرینی دانست. وی درباره فرصتهای بالقوه برای شرکتهای دانش بنیان نوپا تشریح کرد: برخی از این فرصتها ازقبیل وجود قوانین حمایتی، محدودیت یا ممنوعیت ورود برخی وسایل تشخیصی آزمایشگاهی، افزایش قیمت محصوالت خارجی به دلیل افزایش نرخ ارز، وجود مراکز رشد در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی، همچنین وجود شرکتهای تولید کننده داخلی است که ظرفیت خالی بسیاری برای واگذاری به شرکت های نوپا را داراست. دکترصابونی به خبرنگار ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی گفت: بسیاری از پژوهشگران حوزه آزمایشگاهی از مزیتها و مشکالت رقابت بازاری کشورمان آگاه نیستند واغلب بیش از اینکه به استانداردهای بین المللی تولید با کیفیت بیاندیشند، تمایل دارند به سرعت سهمی از بازار داخل را تصاحب کنند. بنابراین وقتی محصوالتشان به مرحله تولید میرسد نه تنها نمیتوانند وارد بازار جهانی شوند بلکه در تسهیل بازار داخلی نیز دچار مشکل میشوند.

  نمایش کامل

درمان سرطان پانکراس با یک داروی جدید

محققان دانشگاه کلمبیا موفق به ساخت دارویی برای درمان سرطان پانکراس شدهاند که نسبت به داروهای موجود ماندگاری بیشتری دارد و میزان مسمومیت آن کمتر است. به گزارشی از مدیکال نیوز، برخالف بسیاری از سرطانها، تومورهای لوزالمعده بسیار سخت هستند و به همین دلیل این بیماری به درمان سخت پاسخ میدهد و کشنده است.

معمولا اطراف تومورهای پانکراس یک بافت همبند به نام استروما وجود دارد که تومور را سخت میکند و عملکردی مانند یک سپر محافظ دارد و به همین دلیل داروهای شیمیدرمانی عملکرد و اثر بخشی الزم را ندارند. برای حل این مشکل داروهای شیمی درمانی باید ماندگار باشند تا بتوانند از استروما عبور کنند و به تومور برسند، از طرفی ماندگاری باالی دارو می تواند محیط و خون را سمی کند و برای بیمار مضر باشد. 

  نمایش کامل