امروز یکشنبه، ۵ بهمن ۱۳۹۹

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.














نقش سلول T در ایمنی کووید 19

User Image

پیشرفت چشمگیری در درک نقش ایمنی سلول Tدر عفونت حاد و در دوره ی نقاهت کووید 19بدست آمده است. در این باره مقاله های زیادی منتشر شده است. این نوشته برگردان بخشی از *The known unknowns of T cell immunity to Covid 19 مقاله است که تقدیم خوانندگان می شود.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

گذری برروش های مرسوم تشخیص، تعیین هویت و آنتی بیوگرام سودوموناس ائروجینوزا

سودوموناس ائروجینوزا یکی از شایع ترین باکتری های گرم منفی است که عامل عفونت های بیمارستانی بوده و مقاومت آنتی بیوتیکی زیادی نشان می دهد. این باکتری اندام ها و بافت های مختلف را عفونی می کند و اغلب در اشخاص با سیستم ایمنی ضعیف شده، فرصت طلبانه عمل می کند و در %16 از موارد پنومونی بیمارستانی با مرگ ومیر  %38 جدا می شود، همچنین از  %12از عفونت های دستگاه ادراری اکتسابی از بیمارستان، %8 از عفونت های زخم جراحی شده و %10 از عفونت های خون جداسازی می گردد. میزان مرگ ومیر در بخش سوختگی %60 است؛ باکتریمی ناشی از سودوموناس ائروجینوزا یک عفونت جدی و تهدیدکننده زندگی به ویژه در افرادی است که از ضعف ایمنی رنج می برند و براساس بیمار و فاکتورهای مربوط به عفونت، میزان مرگ ومیر 20 تا 70 درصد گزارش شده است.

  نمایش کامل

دستورالعمل هدايت سنج (کانداکتیويتی متر)

معمولا کالیبراسیون با استفاده از محلول های آماده (با رسانایی نزدیک 0/5میکرو زیمنس)، انجام می گیرد. برای رسانایی بالاتر از 0/5میکرو زیمنس، بهتر است از محلول های استاندارد توصیه شده توسط شرکت سازنده استفاده کنید. محلول های استاندارد حاوی آب، نمک های آماده و الکل هستند. طول مدت نگه داری محلول های آماده کالیبراسیون که بسته بندی کارخانه ای دارند 1سال است. محلول های قدیم را با جدید مخلوط نکنید. وقتی از محلولی استفاده شد باید دور ریخته شود و به داخل ظرف اصلی بازگردانده نشود. حرارت محلول بر میزان هدایت جریان الکتریسته مؤثر است، به ازای هـر یک درجه سانتی گراد افـزایش در حـرارت محـلول، میزان هـدایت در حـدود %2 افـزایش می یابد. این میزان تغییر با نوع یون های موجود در محلول و غلظت آن ها بستگی دارد. وقتی دستگاه را کالیبره می کنیم، حرارت محلول کالیبراسیون باید تا حد ممکن به محلول مورد آزمایش نزدیک باشد تا تأثیر درجه حرارت به حداقل برسد.

  نمایش کامل

نگاهی گذرا بر عفونت با سیتومگالوویروس در دوران بارداری

سیتومگالوویروس (CMV= Cytomegalovirus) در میان انسان ها به گونه ای گسترده گسترش یافته است. آلودگی به این ویروس همانند سایر ویروس هاي خانواده هرپس ویریده، با یك عفونت اولیه آغاز شده و ویروس به گونه ی پنهان در بدن جایگزین مي شود. گرچه عفونت اولیه با این ویروس خفیف و بیشتر بي خطر است، ولی تهدید کننده زندگی برای افرادی است که دچار نقص ایمني هستند و نیز می تواند باعث ایجاد آسیب های جدی و شدید در دوران جنینی شود، از این رو عفونت در زنان باردار حائز اهمیت است.عفونت با CMV مادرزادی یکی از عامل های اصلي معلولیت ها و نقایص عفوني مادرزادي مي باشد. عفونت ممکن است بدون نشانه باشد یا باعث ایجاد آسیب شدید شنوایي، میکروسفالي، هیدروسفالي و ناهنجاری های نورولوژیك شود. واگیری ویروس از مادر به جنین در دوران بارداري ممکن است در صورت آلودگی به عفونت اولیه، ثانویه و یا عفونت مخفی رخ دهد. در این موارد سهم عفونت اولیه 30 تا 60 درصد و بقیه موارد در حدود 1 درصد است.

  نمایش کامل