امروز یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


چالش کشمکش های فرسایشی تعرفه های پزشکی

User Image

نزدیک به دو ماه از سال گذشته و هنوز تعرفه های آزمایشگاهی تصویب نشده است. این نابسامانی در حالی است که آزمایشگاه داران در سایهی همهگیری ویروس کرونا، از اسفند سال گذشته هیچگونه سودی نداشته اند و افزایش حقوق کارکنان و همهی افزایشهای دیگر برآمده از تورم فراگیر در کشور )بدون افزایش تعرفه(، باعث شده است که بسیاری از همکاران توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال کارکنان، وامهای بانکها و بدهی شرکتها را نداشته باشند. بدین روی همکاران ما در سراسر کشور که از وزارت بهداشت نومید شدند و با نوشتن و امضای طومار، دست به دامن بزرگان انجمنها و سازمان نظام پزشکی شدند. در این میان و در نیمهی اردیبهشت، تعرفه نامه ای از سوی هیات وزیران اعالم شد که به راستی مایهی شگفتی همکاران شد. زیرا افزایش اعالمی با هیچ یک از واقعیتهای اقتصادی روز، همخوانی نداشت. افزایش را باید بر پایه ی عینیت های اقتصادی در ساختار )سیستم سرمایه داری( موجود تعیین کرد. برخی از مسووالن پایه ی نرخ بخش خصوصی امسال را با تعرفه های دولتی سال گذشته می سنجند و از چند برابر بودن بخش خصوصی با دولتی سخن می رانند. در این باره باید گفت، درمان و تشخیص در بخش دولتی همانند بسیاری از کشورهای پیشرفتهی دیگر باید رایگان و یا دست کم به اندازه ی توانایی پایین ترین الیه های اجتماعی باشد. در ایران، با اجباری شدن استاندارد سازی های گوناگون جهانی در آزمایشگاههای بخش خصوصی، این مراکز همتراز بهترین آزمایشگاههای جهان شده اند. ولی در بخشهای دولتی که با آموزش آمیخته است، آزمون و خطا مجاز است. بهر روی، امروزه بیشترین سنگینی بار تشخیص روی بخش خصوصی است.

 

دکتر عباس افراه

نمایش کامل

گذری بر آزمایش کرونا ویروس 2 COV SARS

ویروس کرونا، یک RNA ویروس است که دارای یک پوشش پروتئینی است. RNA ویروس داخل پوشش پروتئینی قرار دارد. این پوشش از پروتئین های N, M ،E و S تشکیل شده است. پروتئین S) spike) به رسپتورهای enzyme2 converting angiotensin) ACE2) میزبان انسانی متصل می شود و پس از اتصال با مکانیسم های خاصی RNA ویروس به درون سلول تزریق می شود. با پیوند RNA به ریبوزوم میزبان، کار ساخت پروتئین های ساختاری را در سلول میزبان آغاز می شود. ACE2 در ریه ها و عروق، قلب، کلیه و روده ها یافت می شود. بدین روی این اندام ها آماج اصلی برای این ویروس هستند. در سلول های بالغ تر (mature) میزان بروز ACE2 بسیار بیشتر از سلول های نابالغ (immature) است. برخی از پژوهشگران علت ابتالی کمتر نوزادان و کودکان به این بیماری را تراکم بسیار پایین تر این رسپتور (ACE2) برای نا بالغی سلولی می دانند.

  نمایش کامل

نکات مربوط به کالیبراسیون سل کانتر

خوشبختانه به علت نوع تکنولوژی به کار رفته در دستگاه سل کانتر که باعث پایداری بسیار زیادش میشود، اپراتور نیاز به کالیبراسیون شمارش (PLT,WBC,RBC) ندارد و تنها دو پارامتر ( HGB ) میزان هموگلوبین در 1 دسی لیتر خون و (HCT) نسبت گلبولهای قرمز به کل خون در این دستگاه با توجه به مشخصات محلول، نیاز به کالیبراسیون (همخوانی کامل با روش رفرانس) دارد. در ضمن در صورت همخوان نبودن این دو پارامتر (فقدان کالیبراسیون) اندکسها محاسباتی نظیر MCH,MCHC,MCV مقادیر صحیح نخواهد بود.

  نمایش کامل

کرونا و پساکرونا از دیدگاه آزمایشگاهیان

کرونا ویروسها به خانوادهی کروناویریده از رده نیدو ویروسها تعلق دارند و به خاطر غشای خارجی دندانه دار به این نام (کرونا ویروس) نامیده شده اند. کرونا ویروسها قطر 65-125 نانومتر دارند و دارای RNA تک رشته ای مثبت به طول 32-26 kbs عنوان مادهی ژنتیکی هستند. با استفاده از RNA ویروسی، سنتز پلیپروتئن (pp1ab / pp1a )در میزبان تحقق مییابد. رونویسی از راه مجتمع رونویسی-همانندسازی (RCT) که در وزیکول هایی با غشای دو الیه و از راه سنتز توالی RNA های زیر ژنومی (sgRNAs) سازماندهی شده است، انجام میشود.

  نمایش کامل