امروز دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

اخبار ویژه آزمایشگاه ها

به زودی به روز رسانی می گردد.


کارایی میکروبیوم پوست در بیماری و بهداشت

میکروبیوتا به همه میگروارگانیسم های موجود در اندام ها و بخش های گوناگون بدن می گویند. میکروبیوم مجموعه ی ژنتیک و کارکرد میکروارگانیسم ها است. از این دو واژه به جای هم نیزاستفاده می شود. در زبان فارسی گاهی معادل و برگردان واژه ها چندان روشن نیست. در این باره، برابرهای بوم سازگان و بوم زیستی در نوشتارهای فارسی برای میکروبیوتا نیز آمده است. انگیزه نوشتن این سرآغازارزشمندی باشندگی میکروارگانیسم ها در بدن و ساخت میکروبیوتا است. در یک مقاله فارسی “کولونیزه شدن میکروب ها” را “استعمار میکروب ها” ترجمه کرده بود. گرچه معنی استعمار یعنی آباد کردن است، ولی ما همه آنرا چیرگی یک کشور نیرومند بر کشور ضعیف برای دستیابی به ثروت، منابع طبیعی و انسانی آن کشورمی دانیم. این واژه عربی است و ما هم از آنها گرفتیم. اما به کاربردن آن برای میکروب ها جای پرسش دارد. به ویژه میکروبیوتا هم به راستی بارمنفی استعماری ندارد و پوست با میکروارگانیسم های مفید کلونیزه است. نگارنده گرچه گرفتار وسواس فارسی نویسی است، اما چندان موافق برابر سازی برای واژگان علمی تازه نیستم، به ویژه زبان ما هم هم گروه زبانهای اروپایی است و برعکس برخی از زبانها مانندعر ی و چینی با آن سازگار است.

 


دکتر عباس افراه

نمایش کامل

الزامات و نکات فنی تجهیزات در آزمایشگاه پزشکی؛ نکات فنی هودهای بیولوژیک

هودهای بیولوژیک برای محافظت کاربر، محیط آزمایشگاه و مواد کار در برابر آئروسل ها و ترشحات آلوده ای که به هنگام کارکردن با مواد عفونی ایجاد می شوند (همچون کشت های اولیه، نمونه های تشخیصی و ذخیره شده) طراحی شده اند. در طی سال های گذشته طرح اولیه هودهای بیولوژیک دستخوش تغییرات بسیاری شده است که عمده ترین آن افزودن یک فیلتر هوا با کارایی بالا در مقـابـل عبـور ذرات (HEPA: High Efficiency Particulate Air) بـه سیستم هـوای خروجی است. این فیلتر می تواند  99/97درصد ذرات با قطر  0/3میکرون و  99/99درصد ذرات بزرگتر از این اندازه و یا کوچکتر را در خود حبس کند. به این ترتیب فیلتر HEPA تمام عوامل شناخته شده عفونی را فیلتر کرده و در صورت استفاده از این فیلتر می توان مطمئن بود که هوای خارج شده از هود عاری از میکروب است

  نمایش کامل

اثربخشی بالای واکسن بینی حاوی نانوذرات در مقابل آنفلوآنزا

مطالعات جدید محققان دانشگاه ایالتی جورجیا نشان میدهد وا کسن آنفلوآنزایی که از طریق بینی وارد بدن میشود و حاو ی نانوذرات است، دربرابر گونههای مختلف ویروس آنفلوآنزا محافظت قوی ایجاد میکند.

این واکسن حاوی نانوذرات  PEI-HA/CpGاست. ذرات  PEIیک سیستم انتقال قوی است و میتواند به طور همزمان آنتی ژنهایی مانند  HAرا که باعث ایجاد پاسخ ایمنی در بدن میشوند و  CpGبرای تقویت ایمنی، حمل کند. 

این پاسخ ایمنی بسیار قوی است و تا  ۶ماه پس از ایمن ساز ی،ماندگار ی دارد و مراحل اولیه این وا کسن در مدلهای حیوانی موفقیت آمیز گزارش شده است. 

  نمایش کامل

مجموعه استاندارد های طراحی و تاسیس آزمایشگاه تشخیص مولکولی

دانش تشخیص مولکولی با آنالیز ویژگی های بیولوژ یکی در ژن ها و پروتئین ها ی مربوطه در جهت تشخیص و بررسی بیمار ی ها به کار گرفته می شود یکی از این روش ها (polymerized Chain Reaction (PCR است آزمایشگاه تشخیص مولکولی به ویژه آزمایشگاه هایی که در آنها PCR انجام می شود به دلیل حساسیت ذاتی این قبیل فناوری ها نیاز به فضاسازی و تدابیر ویژه ای برای جلوگیری از خطاهای احتمالی ناشی از وقوع انواع آلودگی ها دارند.

  نمایش کامل