لیست آزمایشگاه های گیلان

 

گیلان

آستارا

 

آزمايشگاه دكتر سيد حسين احمدي

مسئول فني: دكتر سيد حسين احمدي

آستارا - خيابان حكيم نظامي ـ ساختمان پزشكان سوسنگرد

 آزمايشگاه پوريوسف

مسئول فني: دكتر معصومه پور يوسف

آستارا -  خيابان حكيم نظامي تقاطع فارابي

 آزمايشگاه بيمارستان دكتر شريعتي

مسئول فني: آقاي دكتر احمدي

تلفن: ٧-٢٢٠٦٦

آستارا - بيمارستان دكتر شريعتي

 آزمايشگاه بيمارستان دكتر بهشتي

مسئول فني: خانم دكتر پور يوسف

تلفن: ٣١٦١

آستارا -  بيمارستان دكتر بهشتي

 آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٣-٣٠٣١

آستارا – مركز بهداشت

 

آستانه

 

آزمايشگاه بيمارستان كوثر آستانه

مسئول فني: خانم دكتر پيله چيان

تلفن: ٤٨-٢١٤٦

آستانه

 آزمايشگاه مركز بهداشت مركزي

 تلفن: ٣٠٥٧-٣٠٤٨

آستانه - مركز بهداشت

 آزمايشگاه مركز بهداشت

 تلفن: ٢٠٦١

آستانه - دستك ـ مركز بهداشت

 آزمايشگاه دكتر صادقي

مسئول فني: دكتر مهرداد صادقي خانجاني

 آستانه اشرفيه - خيابان شهيد بهشتي ـ جنب بانك صادرات

املش

 

آزمايشگاه دكتر سعيد حكمت

مسئول فني: دكتر سعيد حكمت

املش – خيابان دكتر شهيد بهشتي ابتداي شهيد مفتح 

 آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٢٢٥

املش - مركز بهداشت 

 

بندر انزلی

آزمايشگاه دكتر اميدوار

مسئول فني: دكتر گيتي اميدواري

 بندر انزلي - خيابان مطهري ـ روبروي اداره برق

 آزمايشگاه دكتر ابريشمي

مسئول فني: دكتر عباس ابريشمي

 بندر انزلي - خيابان مطهري ـ روبروي بانك مسكن

 آزمايشگاه دكتر جفرودي

مسئول فني: دكتر رنجي جعفرودي

  بندر انزلي - خيابان مطهري پلاك ٢٦٥

 آزمايشگاه دكتر عسگري

مسئول فني: دكتر كورش عسگري

بندر انزلي - خيابان شهيد مطهري

آزمايشگاه بيمارستان دكتر بهشتي

مسئول فني: آقاي دكتر ابريشمي

تلفن: ٤٢٨٢٠٠٣

بندر انزلي – بيمارستان دكتر بهشتي

 آزمايشگاه مركز بهداشت

مسئول فني: خانم دكتر اميدواري

تلفن: ٤٢٤٢٠٤١

بندر انزلي - مركز بهداشت

تالش

آزمايشگاه دكتر افشين اكبرزاده و دكتر مهين حسن زاده

مسئول فني: دكتر افشين اكبرزاده

 تالش - خ خرمشهر ـ روبروي بانك كشاورز

 آزمايشگاه بيمارستان دكتر طاهري

مسئول فني: دكتر مهين حسن زاده كه سري

 تالش 

 آزمايشگاه دكتر فرزين

مسئول فني: دكتر فرحناز فرزين

 تالش - خيابان پاسدن

 آزمايشگاه دكتر هاشمي

مسئول فني: دكتر سيد نظام الدين هاشمي

 تالش- خيابان خرمشهر ـ جنب داروخانه دكتر كمالي

 آزمايشگاه بيمارستان شهيد نوراني

مسئول فني: آقاي دكتر اكبرزاده

تلفن: ٤٢٣٣٠ ٦٦  و ٢-٤٢٣٢١١٠١

 تالش – بيمارستان شهيد نوراني

 آزمايشگاه مركز بهداشت

مسئول فني: خانم دكتر حسن زاده

تلفن: ٣٢٠٣٦

 تالش - مركز بهداشت

خمام

آزمايشگاه زرين

مسئول فني: دكتر سيد حسين برزو

 خمام - خيابان امام

 

آزمايشگاه حكيم جرجاني

مسئول فني: دكتر مهرنوش داودي

 خمام - خيابان امام خميني – كوچه شهيد موسوي پلاك ٣٢

 

آزمايشگاه مركز بهداشت خمام

تلفن: ٣٢٧٧- خمام - مركز بهداشت

رضوانشهر

 

آزمايشگاه دكتر غلامين

مسئول فني: دكتر كامران غلامين نوسيري

 رضوانشهر - خيابان امام 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٠٦٢-رضوانشهر - مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٢٨٠- رضوانشهر - پره سر ـ مركز بهداشت

 

رودبار

آزمايشگاه فاضل

مسئول فني: دكتر  فاضل گلشاهي پرشكوه

 رودبار - خيابان فاضل آباد 

آزمايشگاه بيمارستان وليعصر(عج)

مسئول فني: دكتر گلشاهي

تلفن: ٣٢١١

 رودبار - بيمارستان وليعصر 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٢٥١

 رودبار - رستم آباد ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت

 رودبار - لوشان ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٣٤٣٧

 رودبار - جيرنده ـ مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٣٥٩١

رودبار -  مركز بهداشت

رودسر

 

آزمايشگاه پاتوبيولوژي دانش

مسئول فني: دكتر محمد باقر دانش طلب

 رودسر - خيابان جنب دبيرستان توحيد

 آزمايشگاه  تشخيص طبي پارس

مسئول فني: دكتر محمدرضا كياني امين

 رودسر - خيابان انقلاب روبروي ـ پاساژ رضا زاده 

آزمايشگاه دكتر مومني

مسئول فني: دكتر  عباس مومني توتكله

 رودسر - خيابان انقلاب 

آزمايشگاه بيمارستان شهيد انصاري

مسئول فني: آقاي دكتر كاكرودي

تلفن: ٣-٢٤٠٠١

 رودسر - بيمارستان شهيد انصاري 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢١٦٦

 رودسر - چابكسر ـ مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت

 رودسر - شجو سلات مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت  مركزي

مسئول فني: آقاي دكتر روحي

تلفن: ٥٠٤١

 رودسر -  مركز بهداشت

 

آزمايشگاه مركز بهداشت مركزي

تلفن: ٣١٤١

 رودسر - كلاچاي ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت مركزي

 رودسر - رحيم آباد ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت مركزي

 رودسر - طول لات مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت مركزي

 رودسر - واجارگاه ـ مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت مركزي

 رودسر - زياز ـ مركز بهداشت

سیاهکل

 

آزمايشگاه تشخيص پزشكي سينا

مسئول فني: دكتر مهرداد  صادقي مجد

 سياهكل - خيابان شهيد بهشتي روبروي داروخانه ديلم 

آزمايشگاه مركز بهداشت سياهكل

تلفن: ٨٢-١٠٨١

 سياهكل - مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت ديلمان

 سياهكل - مركز بهداشت

 

شفت

 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٢٩١

 شفت - مركز بهداشت 

آزمايشگاه تشخيص پزشكي بهار

مسئول فني: دكتر منصور يوسفي قصابسرائي

 صومعه سرا - برشنورد ـ كوچه حسيني ـ پلاك ٩ ـ ساختمان پزشكان

 صومعه سرا

آزمايشگاه را زي

مسئول فني: دكتر سيد موسي يوسفي

 صومعه سرا - خيابان جعفري كوچه منتظر 

آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر مقدم

مسئول فني: دكتر رضا شهري مقدم

 صومعه سرا - خيابان امام پلاك ٢٧١ 

آزمايشگاه مهر

مسئول فني: دكتر منصور يوسفي قصابسرايي

 صومعه سرا - خيابان برشنورد – كوچه عباسي درب اول 

آزمايشگاه پارس

مسئول فني: دكتر رضا جهانبخش

 صومعه سرا - خيابان برشنورد پلاك ٩ 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٤٠٨٩

 صومعه سرا - مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٣٤٥

 صومعه سرا - گوراب زرميخ ـ مركز بهداشت

آزمايشگاه بيمارستان امام خميني (ره)

تلفن: ٣-٣٠٤١

 صومعه سرا – بيمارستان امام خميني

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٤١٦

 مرجقل (صومعه سرا) -  مركز بهداشت

فومن

 

آزمايشگاه ابن سينا

مسئول فني: دكتر مهرناز حيدري باوقار

 فومن - خيابان سردار جنگل پلاك ١١ 

آزمايشگاه شفا

مسئول فني: دكتر فيروزه تويسركاني

 فومن - ابتداي خيابان شهداء ـ ساختمان شفا 

آزمايشگاه پاتوبيولوژي  فومن

مسئول فني: دكتر سوسن صفاري

 فومن - خيابان شهدا ـ جنب داروخانه دكتر مقيمي 

آزمايشگاه بيمارستان امام حسن مجتبي (ع)

مسئول فني: آقاي عارف عشقي ـ كارشناس

تلفن: ٩٧-٧٠٩٦

 فومن 

آزمايشگاه مركز بهداشت شماره ١

تلفن: ٤٧٦٣

 فومن - مركز بهداشت

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٣٣٩٩

 فومن - ماسوله ـ مركز بهداشت 

آزمايشگاه مركز بهداشت و درمان

 فومن - مكلوان ـ مركز بهداشت

کلاچای

 

آزمايشگاه بهراد

مسئول فني: دكتر مجيد روحي

 كلاچاي - خ امام روبروي بانك تجارت

آزمايشگاه كاكرودي

مسئول فني: دكتر مرتضي محمد عليپور كاكرودي

 كلاچاي - خيابان امام (ره)

کوچصفهان

آزمايشگاه تشخيص طبي دكتر حسيني

مسئول فني: دكتر سيمين حسيني

 كوچصفهان - خيابان شهيد بهشتي

 آزمايشگاه مركز بهداشتي درماني

تلفن: ٢٩٣٠

 كوچصفهان - مركز بهداشت

کیاشهر

آزمايشگاه دكتر وكيليان

مسئول فني: دكتر فرشاد وكيليان

 كياشهر -  خيابان امام ـ جنب مسجد جامع 

آزمايشگاه مركز بهداشت

تلفن: ٢٨٥٢- كياشهر - مركز بهداشت

لاهیجان

 

آزمايشگاه پاتوبيولوژي   پارس

مسئول فني: دكتر فروغ نژند

 لاهيجان - فلكه استخر اول جاده لنگرود 

آزمايشگاه دكتر جوادجلالي

مسئول فني: دكتر جواد جلالي

 لاهيجان - خيابان شهيد كريمي ـ كوچه برق 

آزمايشگاه جم

مسئول فني: دكتر سيد معين اميدوار سياهكل محله

 لاهيجان -  خيابان شهيد كريمي كوچه شفيعي 

آزمايشگاه تخصصي رازي

مسئول فني: دكتر بتول اسدي رحماني

 لاهيجان - خيابان شهيد كريمي

آزمايشگاه شريف

مسئول فني
تاریخ : 20 اسفند 89