شماره 88

:: فهرست
:: ماهنامه در یک نگاه
:: سر آغاز - دکتر عباس افراه
:: تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
:: روایی و ناروایی - دکتر عباس افراه
:: علم بیوشیمی ایران در دنیا حرفی برای گفتن دارد
:: ایران در حوزه تشخیص آزمایشگاهی جایگاهی ویژه دارد - مهندس محمود اصلانی
:: تهیه فهرست بیماری های ژنیتیکی مشمول سقط جنین
:: ذخیره خوارزمشاهی ، شاهکار دانش و فرهنگ پارسی - دکتر بابک صدر نوری
:: دکتر شهریار لسان پزشکی؛ متخصص آزمایشگاه بالینی
:: گفت و گویی با استاد دکتر سید نصرا... سیار و یادی از پیشکسوتان متخصص بیماری های خون
:: همگام با کنفرانس های جهانی - مهندس محمود اصلانی
:: جشن روز آزمایشگاهیان برگزار شد - مهندس محمود اصلانی
:: سید اسماعیل جرجانی بنیان گذار طب فارسی
:: کروماتوگرافی؛ انواع و کاربرد - محمدعلی محمدی و مراد رستمی
:: رویدادها و گزارش ها - میترا حدادی
:: کنترل دما ، رطوبت و شرایط محیطی در انکوباتور - مهندس شادی نقدی
:: معرفی دستگاه های بخش بانک خون - مهندس فاطمه یاوری