امروز پنجشنبه، ۹ آذر ۱۴۰۲

شماره 163

 فهرست
 سرآغاز - دکتر عباس افراه
 تازه های آزمایشگاه - مهندس محمود اصلانی
 رویدادها و گزارش ها - مهندس محمود اصلانی
 مروری  کوتاه  بر آرتریت  روماتوئید - داود آقا ویردیزاده ، حسین شریقی، سعید شیرین زاده، سمیه آذری فر
 استفاده از سلول های بنیادی مزانشیمی در درمان استئوآرتریت زانو - نسترن بهرامی، دکتر طاهره ناجی
 بررسی فرصت ها و چالشها برای شرکت های نوپای آزمایشگاهی - مهندس نیلوفر حسن
 ناباروری ‌مردان ‌ایرانی ‌بالاتر ‌از‌ آمارهای ‌جهانی - افسانه غفاری
 همایش پیشگیری و کنترل بیماری های غیرواگیر با حضور وزیربهداشت برگزارشد - افسانه غفاری
 پاتولوژی و تشخیص در مالتیپل اسکلروسیس - فرزانه خسروی فرد، دکتر طاهره ناجی
 رویداد یک روزه کسب و کارهای ژنتیک - هانیه‌ سادات ‌حسینی‌ نیا
 پاتوژنز عفونت های ناشی از سودوموناس آئروجینوزا
 تشخیص آزمایشگاهی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین
 نسخه کامل شماره 163

 

نظرات

کد امنیتی